다음은 다양한 숙련도 수준의 글쓰기 예시입니다. 실제 언어 학습자가 작성한 것으로 오류가 있을 수 있습니다. 이 페이지 하단의 쓰기 섹션 팁을 참조하세요.

아르메니아어 능력 시험 및 리소스

작성 예제

레벨 1: | 초보자-낮음

이 수준에서는 확장된 의미가 없는 개별 단어를 만들 수 있습니다.

프롬프트/작업/상황을 다루는 간단한 어휘는 공유할 수 있지만, 그 단어들을 연결하여 의미를 만드는 데 어려움을 겪는 경향이 있습니다.

이 레벨에는 예제가 없습니다.

레벨 2: | 초급-중급

이 단계에서는 단어를 문법적으로 연결하여 의미를 만드는 능력을 키우기 시작합니다.

특히 기본적인 주어와 동사 또는 동사와 목적어를 연결할 수는 있지만, 일관성 있게 연결하지 못할 수도 있습니다.

저는 일상 생활에서 경험하거나 최근에 배운 초보자 수준의 주제에 한정된 어휘를 사용하는 경우가 많습니다.

이 레벨에는 예제가 없습니다.

레벨 3: | 초보자-고급

이 수준에서는 아주 기본적인 문법 제어와 정확성을 갖춘 간단한 문장을 만들 수 있습니다.

제 답변에는 종종 오류가 있지만, 동시에 방금 배우거나 공부한 언어의 매우 간단한 구조와 기능을 잘 제어할 수도 있습니다.

초보자 수준에서는 간단한 문장을 만들려고 할 때 오류가 예상됩니다. 일반적으로 제가 만들 수 있는 문장은 세부 사항이 거의 추가되지 않은 매우 기본적이고 단순한 문장입니다.

이 레벨에는 예제가 없습니다.

레벨 4: | 중급-저급

이 수준에서는 약간의 디테일을 더한 간단한 문장을 만들 수 있으며, 이러한 문장은 다양성을 만드는 데 도움이 됩니다.

중급 수준에서는 전치사구를 사용하여 동사 사용을 돕고, 일부 부사와 다양한 형용사를 사용하여 간단한 문장을 향상시킵니다.

저는 일반적으로 답변의 전체적인 의미에 영향을 주지 않고 이동할 수 있는 독립적인 문장(아이디어)을 작성합니다. 응답에 여전히 많은 오류가 있지만, 보다 기본적인 문장은 상당히 잘 통제할 수 있습니다. 다양한 구조를 사용하고 어휘를 확장하는 데 더 자신감이 생기고 응답에 더 많은 위험을 감수하고 있습니다.

Ամեն օր շատ ճամեր լավ չի երեխաների համար։ Լավ չի իրանց համար վօրօհետեվ իրանց աչկերը կթուլանան։ Շատ մարտիք ասում են, որ վիդեր խաղալու հետ վատ բաներ կանեն ամեն օր։ Բայց կխաղան և կմաշեն իրանց կյանգը։

레벨 5: | 중급-중급

이 수준에서는 이제 아이디어 그룹을 표시하기에 충분한 언어를 만들 수 있습니다.

내 생각은 느슨하게 연결되어 있어 의미에 영향을 미치지 않고는 움직일 수 없습니다.

또한 복잡한 문장을 몇 개 만들 수 있고 전환 단어를 사용할 수 있습니다. 또한 단순한 현재 시제 이상을 사용할 수 있지만 다른 시제를 사용하려고 할 때 종종 실수를합니다.

어휘 사용 범위가 넓어지고 평소 자주 사용하거나 가장 일반적인 어휘보다 더 많은 어휘를 사용할 수 있게 되었습니다. 혼자서 새로운 언어를 만들어내고 일상적인 필요를 큰 어려움 없이 전달할 수 있다고 느낍니다.

Իմ ամենասիրած բանը վիդեո խաղը: Ես սիրում եմ հեռուստացույցը: Ես չգիտեմ, թե ինչու են հայրս և մայրս ուզում, որ ես գիրք կարդամ աշխարհի մասին իմանալու համար: Վիդեո խաղրը ու հեռուստացույցը ինձ շատ բան են սովորեցնում: Չգիտեմ ինչ ասել: Չգիտես ինչ անել: Ես ուզում եմ լավ անել: Ես ուզում եմ սովորել և ուզում եմ խաղալ:

레벨 6: | 중급-고급

이 수준에서는 언어를 잘 제어할 수 있고 점점 더 다양한 주제에 대해 자신감이 생겼습니다.

여전히 가끔씩 언어 표현에 오류가 있지만, 공유해야 할 내용을 전달하는 데는 지장이 없습니다.

특정 어휘나 구조를 모르는 사물을 설명하거나 묘사할 때 우회적으로 표현할 수 있습니다. 다양한 시간대를 이해하고 사용할 수 있으며 대부분의 시간대를 정확하게 전환할 수 있는 능력을 이제 막 개발하기 시작했습니다. 전환 단어와 개념을 어느 정도 쉽게 사용할 수 있습니다. 언어의 흐름이 좀 더 자연스러워졌지만 여전히 부자연스러운 멈춤이나 망설임이 있을 수 있습니다.

Մեր դարաշրջանում, շատ երեխաները միշտ իրանց հեռախոսների մեջ են։ Հեռախոսները, վիդեո խաղերը և հեռուստացույցները ունեն և՛ դրական և՛ բացասական ազդեցություն երեխաների վրա։ Երբ մարդիկ մտածում են հեռախոսների մասին, նրանք մտածում են երեխաների տեսողության մասին։ Չէ՞ որ հեռախոսների պատճառով է, որ փոքրերը լավ տեսողություն չունեն։ Շատ մայրեր և հայրեր անհանգստանում են իրանց մանուկների մասին։ Շատ երեխաներ կարծես թէ փոխվում են, երբ հեռախոսի մեջ են։ Նրանք ոչմի արջագանքների չեն պատասխանում և կարծես թե մեր մոլորակից չեն։

레벨 7: | 고급-저급

이 수준에서 제 답변에는 정확도가 높은 여러 가지 복잡한 내용이 포함되어 있습니다.

이러한 언어를 사용하면 프롬프트의 각 측면을 더 완벽하고 깊이 있게 다룰 수 있습니다.

고급 어휘나 고급 용어, 활용법 등을 자신 있게 사용할 수 있습니다. 가능한 한 많은 세부 사항과 설명적인 언어를 사용하여 자연스러운 흐름을 만들어 명확한 그림을 그릴 수 있다고 느낍니다. 더 복잡한 구조의 오류는 여전히 발생할 수 있습니다. 시간 프레임을 전환하는 능력이 정확해지기 시작합니다.

Հեռուստացույց դիտելն ու վիդեո խաղեր խաղալը երեխաների վրա մեծ ազդեցություն է ունենում։ Հիմնականում այդ ազդեցությունը բացասական է լինում երեխայի համար, որովհետեւ երեխան հեռուստացույց դիտելով և վիդեո խաղեր խաղալով վնասում է իր տեսողությունը։ Կարելի է նաև ասել որ այն ունի որոշ դրական ազդեցություններ, օրինակ երեխան խաղեր խաղալով կարող է հանգստանալ հեռուստացույց դիտելով և շփվել իր ընկերներրի հետ վիդեո խաղեր խաղալով, և սրանց շնորհիվ երեխաները կառող են զարգանալ։ Հեռուստացույց դիտելն ու վիդեո խաղեր խաղալը ունեն շատ լավ առավելություններ ունեն, բայց մարդու տեսողությունից առավել ոչինչ չկա դրա համար երեխանները պետք է սահմանափակեն հեռուստացույց դիտելն ու վիդեո խաղեր խաղալը։

레벨 8: | 고급-중급

이 수준에서 제 답변은 제가 언어에 익숙하다는 것을 보여줍니다.

프롬프트의 각 측면을 다룰 뿐만 아니라 명확하고 간결한 언어로 각 요점을 자세히 설명하는 답변을 작성할 수 있습니다.

저는 대부분의 답변에서 더 복잡한 구조와 고급 어휘 및 고급 구문을 더 높은 정확도로 통합할 수 있습니다.

제가 만드는 언어는 다양한 패턴과 복잡성을 응답에 통합하는 방식으로 인해 자연스러운 흐름을 가지고 있습니다. 나의 답변은 정교한 언어 능력과 구문 밀도를 갖춘 언어를 만드는 능력을 보여줍니다. 프롬프트에서 요구할 경우 시간 프레임을 정확하게 전환할 수 있는 능력이 분명합니다.

Հեռուստացույց դիտելն ու վիդեո խաղեր խաղալը կարող են ունենալ բացասական ու դրական ազդեցուցյուններ երեխաների վրա: Երեխաները բակ իջնելու փոխարեն նախընտրում են տանը մնալ եվ խաղալ վիդեո խաղերով: Վիդեո խաղերը կլանում են նրանց եվ կտրում մարդկային շփումից: Այս խաղերում երեխաները տեսնում են ագրեսիվություն, բռնություն եվ կռվարարություն: Նրանք սովորում են, որ դա է կյանքի նորման եվ հասուն տարիքում խնդիրների միակ լուծումը համարում են կռիվը: Շատերը կարող են վիճել, որ վիդեո խաղերը կարող են դրական ազդեցուցյուն թողնել երեխաների վրա, սակայն ես չեմ համարում, որ դա ճիշտ է: Վիդեո խաղերին հակառակ, հեռուստացույց դիտելը կարող է դրական ազդեցուցյուն ունենալ երեխաների վրա: Ճիշտ է հեռուստացույցով էլ երեխաները կարող են տեսնել ագրեսիվություն եվ կռվարարություն, բայց հեռուստացույցով նրանք կարող են նաեվ դիտել ուսուցողական հաղորդումներ: Այս հաղորդումների շնորհիվ նրանք կարող են ձեռք բերել տարրական գիտելիքներ եվ գիտելիքներ իրենց շրջակա աշխարհի մասին: Հաշվի առնելով թվարկածս դրական ազդեցուցյունները, համարում եմ, որ երեխաները պիտի իրենց ժամանակը անց կացնեն տանից դուրս իրենց տարիքակիցների հետ:

섹션 작성 팁

추가 리소스는 전원 켜기 가이드와 동영상 튜토리얼 페이지에서 확인할 수 있습니다.

  • '뽐내기' - 지금이야말로 여러분이 할 수 있는 것을 보여줄 때입니다!
  • 글을 체계적으로 작성하세요.
  • 평소 작성하는 글보다 더 나은 글쓰기에 도전하세요.
  • 창의력을 발휘하고 오류 가능성에 대해 스트레스를 받지 마세요. 완벽은 목표가 아닙니다!

최선을 다해 배우고 있는 언어로 창작하고 소통하는 것을 즐기세요.

행운을 빕니다!