Poniżej przedstawiono przykłady pisania na różnych poziomach zaawansowania. Zostały one stworzone przez prawdziwe osoby uczące się języka i mogą zawierać błędy. Zobacz Wskazówki dotyczące pisania na dole tej strony.

Testy biegłości i zasoby dotyczące języka marszalskiego

Przykłady pisania

Poziom 1: początkujący-niski

Na tym poziomie jestem w stanie tworzyć pojedyncze słowa, które nie mają rozszerzonego znaczenia.

Potrafię dzielić się prostym słownictwem, które dotyczy podpowiedzi/zadania/sytuacji, ale mam trudności z łączeniem tych słów w celu stworzenia znaczenia.

Le m̗ōttā. Ippān doon eaorōk im kautiej er.j er.

Poziom 2: | nowicjusz-średni

Na tym poziomie zaczynam rozwijać umiejętność tworzenia znaczeń poprzez gramatyczne łączenie słów.

W szczególności, potrafię połączyć kilka podstawowych podmiotów i czasowników lub czasowników i obiektów, ale mogę być w tym niekonsekwentny.

Często ograniczam swoje słownictwo do tematów na poziomie Novice, których doświadczam w codziennym życiu lub których niedawno się nauczyłem.

M̗ōttā eaorōk. Kautiej. Io̗kwe. Rej jipan̄ kōj.

Poziom 3: | nowicjusz-wysoki

Na tym poziomie potrafię tworzyć proste zdania z bardzo podstawową kontrolą gramatyczną i dokładnością.

W moich odpowiedziach często pojawiają się błędy, a jednocześnie mogę mieć dobrą kontrolę nad niektórymi bardzo prostymi strukturami i funkcjami języka, którego właśnie się nauczyłem lub uczyłem.

Na poziomie Novice spodziewam się błędów, gdy próbuję tworzyć proste zdania. Ogólnie rzecz biorąc, zdania, które jestem w stanie stworzyć, są bardzo podstawowe i proste, z kilkoma, jeśli w ogóle, dodanymi szczegółami.

Elukkuun aorōk bwe jen le m̗ōttā kōnke juon iien im juon raan jenaaj baj aikuji jipan̄ ko aer.

Poziom 4: | Średnio-niski

Na tym poziomie potrafię tworzyć proste zdania z pewnymi dodatkowymi szczegółami; takie zdania pomagają tworzyć RÓŻNORODNOŚĆ.

Na poziomie średniozaawansowanym niskim proste zdania są wzbogacone o użycie wyrażeń przyimkowych, czasowników pomocniczych, a także przysłówków i przymiotników.

Generalnie tworzę niezależne zdania (pomysły), które można przemieszczać bez wpływu na ogólny sens odpowiedzi. W moich odpowiedziach nadal pojawia się wiele błędów, ale dość dobrze panuję nad bardziej podstawowymi zdaniami. Czuję się pewniej w używaniu różnych struktur i poszerzaniu słownictwa oraz podejmowaniu większego ryzyka w moich odpowiedziach.

N̄e kwōkōn̗aan bwe en lōn̄ m̗ōttam̗, kwōj aikuj jel̗ā kautiej er. Ijo enaaj jino an lōn̄ m̗ōttam̗ ie ej ilo jikin jikuul̗ im ijeko jet. Ijeko kein komaron̄ etal im ikkure ippān ajiri ro im jujen jel̗ā kajjeem̗

Poziom 5: | średniozaawansowany-średni

Na tym poziomie potrafię już stworzyć język wystarczający do pokazania grup pomysłów.

Moje myśli są luźno powiązane i nie można ich przemieszczać bez wpływu na znaczenie.

Potrafię także stworzyć kilka złożonych zdań i używać słów przejściowych. Potrafię też używać nie tylko czasu teraźniejszego prostego, ale często popełniam błędy, gdy próbuję użyć innych czasów.

Mój zasób słownictwa poszerza się i jestem w stanie używać więcej niż zwykłego, często używanego lub najbardziej powszechnego słownictwa. Czuję, że jestem w stanie samodzielnie tworzyć nowy język i komunikować swoje codzienne potrzeby bez większych trudności.

Elōn̄ kain kilen m̗ōttā ippān armej. Kwōj aikuj juon eo ejouj, ejel̗ā jipan̄, im emaron̄ bōjrak l̗ak ippān rein m̗ōttaer jān iien n̄an iien im lale er. Em̗m̗anl̗o̗k n̄e kwōjab m̗ōttā tak wōt, akō kwōn lale ro me komaron̄ koba l̗ak ippān ro me renaaj jipan̄ im lale eok. Kwōn koba l̗ak ippān ro jet, akō kwōn lukkuun mejmej-karruo wōt im lale armej ro me remaron̄ kōm̗m̗an am̗ jorrāān. N̄e kwōj kappok m̗ōttam̗, jouj im pukot im lale ro me renaaj ukot bōkā eo n̄an eok (lale eok, jipan̄ eok, im wāween ko āierl̗akwōt).

Poziom 6: | Średnio-wysoki

Na tym poziomie mam dobrą kontrolę nad językiem i czuję się dość pewnie w coraz szerszym zakresie tematów.

Nadal zdarzają mi się sporadyczne błędy w mojej produkcji językowej, ale nie przeszkadza mi to w przekazywaniu tego, co chcę przekazać.

Potrafię posługiwać się językiem potocznym w celu wyjaśnienia lub opisania rzeczy, dla których nie znam określonego słownictwa lub struktur. Rozumiem i potrafię używać różnych ram czasowych i dopiero zaczynam rozwijać umiejętność precyzyjnego przełączania większości ram czasowych. Z pewną łatwością używam słów i pojęć przejściowych. Mój język jest bardziej naturalny, ale nadal zdarzają mi się nienaturalne pauzy lub wahania.

Ilo mour in, elukkuun in pen ad kappok m̗ōttad. Epen ad jel̗ā wōn ro rem̗m̗an, rejouj, rejel̗ā kautiej, im wāween ko āierl̗akwōt. Armej ro me kwōnaaj kōn̗aan koba l̗ak im m̗ōttā ippāer rej kain armej ro me enaaj em̗m̗an am̗ pād ippāer. Armej rot rein epidodo am̗ kwal̗o̗ki l̗ak jipan̄ ko am̗ n̄an er. Armej rein eban likjab peier jān aer lale eok im reban ko̗kkure eok. Renaaj pād ippam̗ im jutak likūm ilo jabdewōt m̗akūtkūt. Jon̄an aer epaake eok ajiri ro nejier renaaj āinwōt bar ajiri ro nejim̗. Ajiri ro nejim̗ renaaj bareinwōt nejier.

Poziom 7: | Zaawansowany-Niski

Na tym poziomie moja odpowiedź zawiera szereg zawiłości o wyższym stopniu dokładności.

Taki język pozwala mi odnieść się do każdego aspektu podpowiedzi pełniej i z większą głębią znaczenia.

Jestem w stanie używać zaawansowanego słownictwa lub zaawansowanych terminów, koniugacji itp. z pewnością siebie. Czuję, że mogę stworzyć naturalny przepływ, używając jak największej ilości szczegółów i języka opisowego, aby stworzyć jasny obraz. Nadal mogą pojawiać się błędy w bardziej złożonych strukturach. Moja zdolność do zmiany ram czasowych zaczyna wzrastać.

Ta in ‘m̗ōttā’ ak ‘jerā’ Naan kein ‘m̗ōttā’ ak ‘jerā’, rej mel̗el̗e in ke rej jet armej ro im el̗ap aer epaake eok, el̗ap aer lōke eok, im el̗aptata rej io̗kwe eok. Ilo wāween rōt? Repaake eok im rejel̗ā būruōm̗. Epidodo am̗ kōnono ippāer kōn elōn̄ menin kōnono im appelon̄lon̄ ko me kwōjjab errā kaki ak ejjel̗o̗k am̗ maron̄ ioo-er. Ro m̗ōttam̗ im ro jeram̗ rej jet ro me el̗ap aer io̗kwe eok. Ekkar n̄an jet eoon ilo Bible, io̗kwe ejjab ebbanban im ejjab kōmjāje. Kōn men in, armej ro m̗ōttam̗ ak jeram̗ im kwepaake er rej jet ro rejjab ebbanbane eok, im rej jet ro rejjab kōmjāje kōn aer jeraam̗m̗an. Kappok m̗ōttad ejjel̗o̗k oktak jān ad kōm̗m̗ani jokāālōt ko ad ilo mour in. Juon-im-juon ej aikuj in pojak, im ej aikuj in jel̗ā ba ‘Jaab!’ n̄e ej loe ke ejjab ekkar. Āinwōt an wal̗o̗k ilo kōkadede ko ad ke “Nana l̗ak im nana tok, kan̄i ko!”; akō “Em̗m̗an l̗ak im em̗m̗an tok, dāj jej ba wōt m̗ool.” N̄e kwōj kōn̗aan bōk elōn̄l̗o̗k wōt mel̗el̗e, ekwe etōreen n̄an am̗ kiiō pitōk pein li-būbū im l̗a-jim̗m̗a – ak jabdewōt ilo nukwōn eo am̗. Komaron̄ kōnono ippān ro jeram̗ ak m̗ōttam̗.

Poziom 8: | Zaawansowany-Średni

Na tym poziomie moja odpowiedź pokazuje moją łatwość w posługiwaniu się językiem.

Jestem w stanie stworzyć odpowiedź, która nie tylko odnosi się do każdego aspektu podpowiedzi, ale zagłębia się w każdy punkt z jasnym i zwięzłym językiem.

Jestem w stanie włączyć wiele bardziej złożonych struktur, a także zaawansowane słownictwo i zaawansowane zwroty z większą dokładnością w większości odpowiedzi.

Język, który tworzę, ma naturalny przepływ ze względu na sposób, w jaki włączam różnorodne wzorce i złożoność do mojej odpowiedzi. Moja odpowiedź pokazuje moją zdolność do tworzenia języka, który ma wyrafinowane umiejętności językowe i gęstość składni. Moja zdolność do dokładnego przełączania ram czasowych jest oczywista, jeśli wymaga tego podpowiedź.

Aorōkin menin le m̗ōttā ilo mour in im ta ko jemaron̄ in kōm̗m̗ani bwe en lōn̄l̗o̗k m̗ōttad ren epaake kōj rej āinwōt kein. Juon, elukkuun in aorōk ilo mour in bwe jen pād iturin armej ro im rejitenbōro ippād. Eaorōk kōnke en wōr jet ro m̗ōttad im repaake kōj kōnke ilo mour in jelukkuun in jeraam̗m̗an el̗an̄n̄e elōn̄ ro repaake kōj im rejitenbōro ippād. Jejjab lale wōt doon, akō jej io̗kwe im jipan̄ doon. M̗anit eo ad ej kallikkar ke kōj armej in lale doon. Jej armej in tūriam̗o. Jej armej in jel̗ā n̗ae doon, kautiej doon im wāween ko āierl̗akwōt ekkar n̄an m̗antin M̗ajel̗. Ewōr juon jabōnkōnnaan an rūtto ro ad ej ba, “Ippān doon ej kwal̗o̗k juon kajoor. Jepel jān doon ej kwal̗o̗k m̗ōjn̗o.” El̗ap an aorōk bwe en wōr m̗ōttam̗ bwe kom̗in lale doon, tōl doon ilo m̗akūtkūt ko rem̗m̗an, jipan̄ doon ilo iien ko reppen ilo mour in. Pukot jet ro m̗ōttam̗ im rejel̗ā lale armej. Rejel̗ā tūriam̗o kōn ro jet. Rejouj im ettā būruoer. Remeaanwōd. Rejel̗ā m̗anit, im rejel̗ā kautiej rūtto ro - el̗aptata rej kautiej Anij. El̗an̄n̄e kwōnaaj aititōl juon eo ejjab em̗m̗an m̗wilin, innām komaron̄ in po ilo wāween im m̗akūtkūt renaaj jelōt eok. Juon eo em̗m̗an m̗wilin im kwōnaaj aetōle enaaj kōm̗m̗an bwe kwōn kōm̗m̗ani men ko rem̗m̗an. Eaorōk bwe kwōn pukot ro me reban kōm̗m̗an bwe kwōn oktam jorrāān ak jerata ilo aolepān am̗ m̗akūtkūt. Em̗m̗an ain tok doon n̄an m̗akūtkūt ko rem̗m̗an im el̗ap wōnm̗aanl̗o̗k ie. Kom̗in jipan̄ doon ilo katak ko ami ilo jikin jikuul̗, jipan̄ rūtto ro jinemi im jemāmi im ro jet iturumi ilo kapijuknen ko. Lukkuun mejmej-karruo kōn m̗wil ko m̗wilin rein m̗ōttam̗ im jeram̗. Lale el̗an̄n̄e rej jet ro im reirōōrmej, rej ke jet ro rej pukoj elōn̄ karōk im m̗akūtkūt ilo juon jukjuk-im-pād? Kwōn lale rej ke jet ri-kadek. Jet kein kajjitōk komaron̄ kajitūkini eok make m̗okta jān am̗ koba l̗ak im kappok m̗ōttam̗. Baj jān n̄an eo, ewōr juon m̗ōtta elukkuun in epaake eō ilo mour e aō. Juon iien jet m̗ōttamro ajiri raar itok im ba kōmro en etal ippāer n̄an juon bade. Kōnke ajiri rein el̗ap aer baj ebbadede, iar ba n̄an ledik eo m̗ōtta ke kōmro ejjab etal. Kōn an ledik eo lukkuun epaake ledik rein jet, eaar wōnm̗aanl̗o̗k wōt im etal. Raan eo juon, iar ron̄ tok ke ledik in m̗ōtta im ajiri ro jet m̗ōttamro raar itaak kōn wa eo waaer ippān bar juon wa. Aolepāer raar del̗o̗n̄ im pād ilo aujpitōl̗ ilo juon iien eo eaiitok kūtien. Juon iaer eaar jako. Keememej bwe elukkuun in aorōk le m̗ōttā n̄an am̗ lale er ak rej bar lale eok. Kom̗ij bareinwōt jipan̄ doon. Keememej im kāālōt ro me kwōj tōmak renaaj tōl eok n̄an m̗akūtkūt ko rem̗m̗an im lale doon toon wōt ami mour.

Wskazówki dotyczące sekcji pisania

Dodatkowe zasoby można znaleźć w Przewodniku po zasilaniu i na naszej stronie z samouczkami wideo.

  • Bądź 'show-off' - to czas, aby pokazać, co potrafisz!
  • Bądź zorganizowany w swoim pisaniu.
  • Postaw sobie wyzwanie, by wyjść poza to, co zwykle piszesz.
  • Bądź kreatywny i nie stresuj się ewentualnymi błędami. Perfekcja nie jest celem!

Po prostu daj z siebie wszystko i ciesz się tworzeniem i komunikowaniem w języku, którego się uczysz.

Powodzenia!